Shorebirds in sheetwater

Shorebirds in sheetwater.